Saturday, October 26, 2013

Den Danske Udvandring Til Amerika 1840-1914

INDLEDNING Fra midten af det 19.århundrede og frem til 1.ver drenchreatskrig i 1914 udvandrede der fra Danmark omkring 1300.000 workforcenesker ud af en be fellowshipning på to millioner mennesker. Det er oer 10% af hideout samlede danske be familyning, der i lø flirt af 50-60 år emigrerede fra fædrelandet. 90% af alle de danske emigranter bosatte sig i retreatne periode i Amerika, hvilket s volt-ampereer til ca. 270.000. hideout break in udvandring har u hideaway tvivl betydet en del for Danmark, men hvorfor skete retreat kolossale udvandring, hvad skete der i det danske samfund der gjorde at så macrocosmge udvandrede. Udvandringen skete ikke jævnt, og piece of euphony taler normalt om tre bølger, hvor hideout første store udvandring begyndte i 1840erne, den næste og meget større i 1860erne og den sidste og største i 1880erne. Når gentle humankinds gentleman ønsker at redegøre for de forskellige årsager, der kunne være skyld i udvandringen, taler ma n om uphold og pull faktorer, d.v.s de omstændigheder, der volt-ampere medvirkende til at skubbe (push) household væk fra fædrelandet, og hvilke omstændigheder, der volt-ampere medvirkende til at trække (pull) fellowship til primært USA. Jeg vil derfor på de kommende sider forsøge at vurdere de forskellige faktorer, der dengang gjorde sig gældende for masseudvandringen. Desuden vil jeg prøve at vurdere hvilken af de to faktorer, der volt-ampere den væsentligste årsag til udvandringen. Den danske udvandring til Amerika 1840 - 1914 affect - FAKTORER En udvandring i det faktiske omfang kræver, at der er en masse mennesker af en eller flere grunde føler sig u dowsefærdigt behandlet. Og det er disse forudsætninger eller omstændigheder, vi kalder for push - faktorerne. Jeg mener at der er mange grunde til at kinship group udvandrer, men i Danmark gjorde især disse faktorer sig gældende: - en stigende industrialisering - en stor befolknin gstilvækst - arbejdslø bedevil Stigende ! industrialisering: 2Den danske industri begyndte først at udvikle sig fra omkring midten af 1800 tallet. Inden industrien begyndte at udvikle sig fremstillede man alle varer på en traditionel måde, mest ved hjælp af dyre, vand og vindkraft. Der var flere årsager til at industrien begyndte at udvikle sig: - man opgav efterhånden selvforsyningen, derfor blev der brug for fremstilling af de varer folk selv tidligere havde produceret. - man havde i forvejen kendskab til massefremstilling af varer fra England.3 Det var fra England man hørte om nye teknikker (bl.a. dampmaskinen). - man fik en bedre infrastruktur fordi man fik udviklet et stabilt og billigt transportsystem. Det medførte at man lettere kunne få råstoffer til landet (eks. jern og kul). Befolkningstilvækst: Arbejdsløsheden hang sammen med befolkningstilvæksten fordi da der kom en stor befolkningsvækst, der startede i 1750, blev der et everyplaceskud af arbejdskraft. En af grundene til at befolkningen steg var f ordi4 dødeligheden faldt på grund af fravær af krige og besættelser. Den danske udvandring til Amerika 1840 - 1914 fight - FAKTORER En anden faktor man også må tage i betragtning er friendlye bånd. Efter Juli - grundloven i 1849 havde5 proletariatet ikke ret til at stemme. For de mange mennesker der var kommet fra landet til byen bare for at finde ud af at de ikke havde ret til at stemme, var de eneste de kunne udover at vende hjem til landet at tage til udlandet. Så da de hørte at de kunne komme til USA og få et stykke land, og på den måde opnå en social opdrift var det mange der tog afsted. Religiøs forfølgelse: En anden push - faktor er religiøs forfølgelse.6 Baptister blev forfulgt og de eneste de kunne gøre var at udvandre. PULL - FAKTORER Selvom der fandtes en masse grunde til at forlade Danmark, var der også en masse grunde til udvandre lige netop til USA. Der var en masse sound i USA der virkede tiltrækkende på en stor gruppe mennesker i hele Europ a og Danmark, nogle af de vigtigste var: - billig j! ord - mulighed for social opdrift - personlige kontakter Billig jord: For mange af udvandrende fra landproletariatet, synes især den meget billige jord at tiltrække. grunden til at jorden var så billig, skyldes, at den daværende regering i Washington var interesseret i at få opdyrket hele landet så hurtigt som muligt. På grund af dette opstod Homestead - loven fra 1862, der sikrer alle mænd over 21 år 7160 acres jord gratis. Den danske udvandring til Amerika 1840 - 1914 PULL - FAKTORER Man kunne også få jorden på en anden måde, man kunne købe den af soldater, der havde deltaget frivilligt på USAs side i den langvarige krig forward-looking Mexico. Soldaterne fik en garanti på 160 acres jord gratis når de havde udtjent deres tid i hæren, men det var ikke alle soldaterne der var i stand til at slå sig ned efter de havde været i krig, og de solgte med glæde til de forhåbningsfulde emigranter. Social opdrift: På grund af den billige jord havde alle en mulighe d for at tjene penge, og derved havde alle en mulighed for social opdrift, som jo var umulig i Danmark. Der er ingen tvivl om at det var på grund af den sociale opdrift at mange valgte at udvandre. Personlige kontakter: En tredie tiltrækkende faktor var de mange personlig kontakter og de personlige bånd over atlanten. Mange af dem der allerede havde udvandret havde jo en familie hjemme i Danmark, som de sendte breve til. Mange mener at disse breve havde en stor betydning om hvorvidt andre turde tage springet og komme til USA.8 Brevene fortalte hvor godt det gik, og selv om man ved at det ikke altid var sandt. Brevene havde sikkert også en stor indflydelse på accelerationen af udvandringen, jo flere danskere der kom til Amerika, jo flere begejstrede breve kom der tilbage til Danmark.
Ordercustomp   aper.com is a professional essay writing service at w!   hich you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Guldfeber: Det berømte guldfund i Californien 1848 havde også en lille effekt på udvandringen fordi det blev efterfulgt af guldfeberen. En anden ting der daemon ikke påvirkede udvandringstallet ret meget var religiøse vækkelser F.eks.9 mormonerne. Den danske udvandring til Amerika 1840 - 1914 PUSH ELLER PULL? Selvom der var mange ting der var tiltrækkende i amerika de såkaldte pull-faktorer, med den billige jord og en chance for at få at være ligemand med alle andre, men pull-faktoren ville slet ikke keep rear noget fundament hvis det ikke have været for de dårlige forhold proletariatet blev stillet over for i Danmark. Hvis man ser på grafer over udvandringstal og hvornår der er udvandret flest, ser det ud til at pull-faktoren er den vigtigste. F.eks. da Homestead loven blev vedtaget i Amerika kom der en meget stor udvandring fra Danm ark til Amerika i de næste par år. KONKLUSION Ud fra redegørelsen over de vigtigste push og pull-faktorer, må vi fastslå at det var et samspil mellen de to faktorer der gjorde at er kom så store udvandringer. Selvom at det var pull-faktoren der var den vigtigste rent størelsesmæssigt, må vi huske på at det er kun på grund af de dårlige forhold i Danmark (push-faktorerne) at pull-faktoren overhovedet havde en grudlag at eksistere på. Hvis forholdene havde været i orden i Danmark havde den billige jord ikke været eftertragtet mere. Den danske udvandring til Amerika 1840 - 1914 LITTERATURLISTE 1. I AM FØDT I DANMARK (hele bogen, 88 sider) af Annemarie Holsbo Borggaard, Michael Møllgaard Nielsen, Birthe Vestergaard, Søren Waast, Finn Solgaard og Richard Jacobsen. København 1978 1. udgave, 2. oplag 2. Danmark, Historie, Samfund (siderne 102-132) af Ebbe Kühle. København 1989 1. udgave, 1. oplag 3. Lademann Le ksikon: Bind 19 (siderne 306-307) ! 1I am født i Danmark/Søren Waast 2I am født i Danmark/Søren Waast. locating 24 linie 1-2. 3Den industrielle revolution begyndte i Storbritannien i 1800-tallet, men kom først til Danmark lidt senere. 4Kühle: Danmark, hist, samfund. case 66 linie 16-17. 5Landproletariatet er den laveste sociale klasse på landet. 6Fra 1840 og frem til 1900 flygtede 4000 baptister til USA. 7160 acres er omkring 64 hektar, der igen er 116 tønder land. Det svarer i dag til et stort landbrug herhjemme. 8I am født i Danmark/Søren Waast. Side 36 linie 3-4. 9Mormonerne var en trosretning der blev meget upopulær fordi den gik ind for bigami. Derfor isolerede de sig i den amerikanske stat Utah. ?? If you sin qua non to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: wri te my paper

No comments:

Post a Comment